Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
71 %
0%
103 days, 3 hrs, 40 mins, 51 s 41 days, 8 hrs, 43 mins, 45 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/vda1 /
60%
8.94 GB 13.18 GB 23.39 GB
/dev/loop0 /snap/snapd/17336
100%
0 B 48 MB 48 MB
/dev/loop3 /snap/core20/1634
100%
0 B 63.25 MB 63.25 MB
/dev/loop2 /snap/lxd/22753
100%
0 B 67.88 MB 67.88 MB
/dev/loop5 /snap/core20/1695
100%
0 B 63.25 MB 63.25 MB
/dev/loop6 /snap/lxd/21029
100%
0 B 70.38 MB 70.38 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2024-07-16 01:56:54 WORLD
2024-07-16 01:56:54 MB6ER
2024-07-16 01:56:54 MØHYL
2024-07-16 01:56:54 GB3BV
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
Alltime Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway
2024-07-15 22:33:00G7HMV-MATT*****EBQCp GB3BV
2024-07-15 20:30:29GB3BV-RPTRALL GB3BV
2024-07-15 20:13:17KG4OLQALL GB3BV
2024-07-15 18:27:052EØKUD-ALX41893EBcWj GB3BV
2024-07-15 17:13:38G7HMV/MATT*****FCh0s GB3BV
2024-07-15 16:55:47W2CHI41893FAJAF GB3BV
2024-07-15 16:19:58G6DLJ-PHIL*****H5DIH GB3BV
2024-07-15 15:15:08G1GRD41893FCSSH GB3BV
2024-07-15 15:14:55G4JTR-VIN41893G0QjP GB3BV
2024-07-15 13:35:51KK4CWXALL GB3BV
2024-07-15 13:07:48G3EWEALL GB3BV
2024-07-15 12:22:26G4PZK-CLIF*****G03ok GB3BV
2024-07-15 12:11:062EØJGO41893H6K8E GB3BV
2024-07-15 12:10:14G6DLJ*****E5Szm GB3BV
2024-07-15 12:10:01MØRSB*****H63PP GB3BV
2024-07-15 11:12:34GW4FOI-JON41893F5FWF GB3BV
2024-07-15 09:41:26MW6HLU/AL*****H5E3R GB3BV
2024-07-15 08:33:402EØWSJ*****FC8eJ GB3BV
2024-07-15 08:31:36GØEOB-FRED*****F0D4G GB3BV
2024-07-15 06:36:312EØGTU*****FB7pK GB3BV
2024-07-14 19:32:22ZL4AX/P441893H69OF GB3BV
2024-07-14 17:58:41MØPSB-JOE*****E5imv GB3BV
2024-07-14 17:47:47G8BURALL GB3BV
2024-07-14 16:18:49G8WWI-PAUL*****F0ci2 GB3BV
2024-07-14 16:08:122EØKUD/ALX*****G0fBf GB3BV
2024-07-14 14:45:25MØSCS*****EBBf3 GB3BV
2024-07-14 10:59:15G8MBE-7*****EBo1o GB3BV
2024-07-14 10:25:45G1UJO*****EBYbX GB3BV
2024-07-14 10:25:20M6NVO41893EBWSd GB3BV
2024-07-14 10:00:15G4ZWP41893EBDdv GB3BV
2024-07-14 09:10:01G8UFK*****F0UZZ GB3BV
2024-07-14 09:09:12KC3RPQALL GB3BV
2024-07-14 08:51:25MØFARALL GB3BV
2024-07-14 07:58:35M1CVK*****F02zL GB3BV
2024-07-14 07:45:58M3FGR/DAVE41893E0XfJ GB3BV
2024-07-14 07:25:42M1DNSALL GB3BV
2024-07-14 06:46:59G4FGJ*****EAiVG GB3BV
2024-07-13 13:21:51MØCUKALL GB3BV
2024-07-13 10:10:40G8IPG-ALAN*****F00oy GB3BV
2024-07-13 10:08:54G7RUPALL GB3BV
2024-07-13 08:24:51G7MYI-ALANALL GB3BV
2024-07-13 08:08:282EØGYR-IAN*****FCBMQ GB3BV
2024-07-13 05:58:11G4CHD-TERY*****FAkrm GB3BV
2024-07-12 18:50:112EØRKEALL GB3BV
2024-07-12 18:11:08M7KAG-7*****E5AHv GB3BV
2024-07-12 15:59:45G6YIQ*****H5STW GB3BV
2024-07-12 15:47:212EØBJLALL GB3BV
2024-07-12 11:22:18G4MQQ-SIMN*****FCV30 GB3BV
2024-07-12 10:40:20G4PZK/CLIF*****EBK1x GB3BV
2024-07-12 08:07:48G7AFT41893FCPBn GB3BV
2024-07-12 06:42:58MØBOV41893FCh6U GB3BV
2024-07-11 19:04:512EØSGG*****E0Myq GB3BV
2024-07-11 15:18:46G4KWT*****F0EWk GB3BV
2024-07-11 15:17:34M7XTH*****H6922 GB3BV
2024-07-11 15:17:23G4JTR*****HF9R0 GB3BV
2024-07-11 10:24:44G3PWJ-BOBALL GB3BV
2024-07-11 09:21:58M3FGR41893E0XfJ GB3BV
2024-07-11 08:10:35G6DLJ-e IL*****H5DIH GB3BV
2024-07-10 16:12:05KI5BPH-LRY41893EAnqf GB3BV
2024-07-10 14:22:32GØRQL*****F5PEJ GB3BV
2024-07-10 13:37:30G8WWI-P*****EARMr GB3BV
2024-07-10 13:28:02G8HZQ-PHILALL GB3BV
2024-07-10 12:55:51G3YZZALL GB3BV
2024-07-10 12:46:19G7AFT-KARL*****G0ObD GB3BV
2024-07-10 10:24:14GØLLY*****F0fu9 GB3BV
2024-07-09 20:30:362EØNUN41893G0Dqs GB3BV
2024-07-09 16:58:26M6RSI/RUSS*****G0kuu GB3BV
2024-07-09 13:10:12MB6GWALL GB3BV
2024-07-09 11:49:51W5DOC-DOCK*****E5FYH GB3BV
2024-07-09 10:03:36G3PGA-MIKE41893F0TRI GB3BV
2024-07-09 08:51:28G4XWQ*****H6B8C GB3BV
2024-07-09 08:25:492EØRJT/ROGALL GB3BV
2024-07-08 22:02:52ADØGA/LANC*****FABUj GB3BV
2024-07-08 22:02:15W9DJM-DAVE*****FCCiE GB3BV
2024-07-08 21:58:35KI5RWCALL GB3BV
2024-07-08 21:58:26K9NOR/CHAD*****EBNQ3 GB3BV
2024-07-08 21:51:56GØTIW43534F0J4b GB3BV
2024-07-08 21:48:16K2EPPALL GB3BV
2024-07-08 21:40:20KC3UNI-2ØØ*****FBgEo GB3BV
2024-07-08 21:37:58KE9AGJALL GB3BV
2024-07-08 21:28:24KQ4KTC-BIL*****FASXb GB3BV
2024-07-08 21:26:27KZ4JON*****FC8tM GB3BV
2024-07-08 21:15:03KJ5GOV-JON32453EB0DL GB3BV
2024-07-08 13:29:14MØJKTALL GB3BV
2024-07-08 12:46:10MØXHNALL GB3BV
2024-07-08 12:41:46KB2KBD-KEN*****EBZ5y GB3BV
2024-07-08 12:41:25N3ZBO*****EBPua GB3BV
2024-07-08 12:35:52G7AKJ*****G0Vq8 GB3BV
2024-07-08 12:32:48G6WWY*****G0T1L GB3BV
2024-07-07 20:15:13G7EHR-BOB*****G0V6a GB3BV
2024-07-07 20:09:19MØVMO-BILL41893G0mMe GB3BV
2024-07-07 15:47:142EØJJC*****F5ZFW GB3BV
2024-07-07 15:35:03G4CHD*****H6SK5 GB3BV
2024-07-07 11:26:51MØVBD*****EA2c7 GB3BV
2024-07-07 11:23:31MØCPUALL GB3BV
2024-07-07 11:09:172E1SCR*****EBkVQ GB3BV
2024-07-07 03:33:42KZ4DJCALL GB3BV
2024-07-06 14:13:31G7RES*****FBYFK GB3BV
2024-07-06 10:29:00MØCUK-MARK41893E5jB3 GB3BV
2024-07-06 09:35:39M7CIZALL GB3BV
2024-07-06 07:51:39M7VUPALL GB3BV
2024-07-06 00:02:29G7HMVALL GB3BV
2024-07-06 00:02:03KI4EYK*****H661I GB3BV
2024-07-06 00:00:52M7GCQ*****FBYFK GB3BV
2024-07-05 23:33:332EØMRK*****FCBp0 GB3BV
2024-07-05 18:35:01GØRGG41893EBMR1 GB3BV
2024-07-05 15:52:44G4FKI*****FADU0 GB3BV
2024-07-05 15:20:252EØJML-JAY*****FBdbH GB3BV
2024-07-05 03:58:53MW6AHTALL GB3BV
2024-07-04 19:15:52KFØMEYALL GB3BV
2024-07-04 18:35:12M1PVF/M -*****H5DSN GB3BV
2024-07-04 14:50:55M5BOPALL GB3BV
2024-07-04 13:35:05G1HLPALL GB3BV
2024-07-04 12:31:08M7CCS41893H5QWL GB3BV
2024-07-04 10:57:53G8LUZ*****EBCMz GB3BV
2024-07-04 08:34:59GØYLM*****F0I2v GB3BV
2024-07-04 08:34:44MM1BHO*****EBUDT GB3BV
2024-07-03 16:27:21G4TKO19469EBcWm GB3BV
2024-07-03 12:28:51M1CVZALL GB3BV
2024-07-03 11:52:39G4ZWP-NDALL GB3BV
2024-07-03 10:51:24GW4ONI*****FBBtt GB3BV
2024-07-03 05:03:16KI4MTM*****EB2Kj GB3BV
2024-07-03 04:56:47MØHYL-ALAN*****G0XON GB3BV
2024-07-01 22:14:56AJ7M*****F5cBX GB3BV
2024-07-01 22:12:52K9GPNALL GB3BV
2024-07-01 22:08:01K9NORALL GB3BV
2024-07-01 22:01:40VA6JWFALL GB3BV
2024-07-01 21:59:15N8HUB-ANDY28054F5C3F GB3BV
2024-07-01 21:56:09NØUWA*****H6RGK GB3BV
2024-07-01 21:50:28KJ5GLJ28054FCebD GB3BV
2024-07-01 21:31:30NØOGSALL GB3BV
2024-07-01 21:14:11K1BPALL GB3BV
2024-07-01 21:12:59K5DB*****FBKpk GB3BV
2024-07-01 21:01:53G4KVI********** GB3BV
2024-07-01 20:59:37M7NWE*****FCZdf GB3BV
2024-07-01 17:38:07G8PTNALL GB3BV
2024-07-01 11:56:06DO1RW41893G0ZSm GB3BV
2024-07-01 11:23:50MØMXH*****G0TOT GB3BV
2024-06-30 21:59:59GM7KBK*****F5ZFW GB3BV
2024-06-30 21:55:042EØITD*****EBjk1 GB3BV
2024-06-30 21:31:08WF1TZ-NDALL GB3BV
2024-06-30 19:21:06W1ZOT-PHIL*****EBS46 GB3BV
2024-06-30 19:20:47K6OWF32453EBHWB GB3BV
2024-06-30 19:16:24KFØPQQ*****G0ICO GB3BV
2024-06-30 19:12:17DL1GCT28054G0SKa GB3BV
2024-06-30 19:11:49W4IPD*****H6AWD GB3BV
2024-06-30 09:59:432EØLLD44222FAcIK GB3BV
2024-06-30 09:58:572E1THXALL GB3BV
2024-06-30 09:56:21GØVGS-YLM*****F0GoJ GB3BV
2024-06-30 05:57:31G4SCJ*****G0j0f GB3BV
2024-06-29 15:23:26GØACQ-MARK********** GB3BV
2024-06-29 14:02:43KC1UEKALL GB3BV
2024-06-29 13:30:51M7WAE*****FC2II GB3BV
2024-06-29 07:10:33G7AFT/P41893EBmIC GB3BV
2024-06-28 22:13:07W9DJM-FT5D*****EBF53 GB3BV
2024-06-28 22:12:47W2DEA*****F0RxT GB3BV
2024-06-28 22:09:53N9EPA*****FCD4b GB3BV
2024-06-28 22:08:45KBØBBQALL GB3BV
2024-06-28 22:04:42KD9SGT*****F5TaR GB3BV
2024-06-28 22:03:03KEØRRN*****FA5tx GB3BV
2024-06-28 22:00:19VE3KDC*****EB4Gp GB3BV
2024-06-28 21:56:58KB5AMQALL GB3BV
2024-06-28 21:54:49KQ1USA*****FCWq0 GB3BV
2024-06-28 21:51:43W5DOC*****FA9hs GB3BV
2024-06-28 21:46:41TF8YY/GUY*****G0ZyV GB3BV
2024-06-28 21:44:06K5AFO*****FAPpJ GB3BV
2024-06-28 21:42:15WØDYDALL GB3BV
2024-06-28 21:39:03VE1DYALL GB3BV
2024-06-28 21:32:11NØMTV*****FA1Ni GB3BV
2024-06-28 21:28:25W4HIALL GB3BV
2024-06-28 15:24:13G7BRV41893EBZU7 GB3BV
2024-06-28 09:37:55DL1NRW*****EBVTU GB3BV
2024-06-27 22:06:12MØJLZ*****EBPmm GB3BV
2024-06-27 13:36:18FR5FCALL GB3BV
2024-06-27 10:47:44MØCAJ-DOUG*****H58CD GB3BV
2024-06-27 09:45:07G8IPG*****H52PX GB3BV
2024-06-27 03:07:52VE3DJZALL GB3BV
2024-06-26 21:04:202EØIZHALL GB3BV
2024-06-26 20:34:292EØAJG*****FABXK GB3BV
2024-06-26 13:00:36MWØKJX*****FCUZA GB3BV
2024-06-26 07:52:152EØOUK*****FBJuL GB3BV
2024-06-26 07:27:53G7CDA*****G0Nxf GB3BV
2024-06-26 07:22:46M7KZW*****EB6J2 GB3BV
2024-06-26 06:57:51VK2EEL44222F0Di2 GB3BV
2024-06-26 06:55:102EØAWO-FT2ALL GB3BV
2024-06-26 06:41:39G6MJQ*****H5AD8 GB3BV
2024-06-26 06:31:13MØPBF*****EA9vt GB3BV
2024-06-26 06:29:55WOØBIE*****EB7ae GB3BV
2024-06-26 06:16:59M6RWW*****H0A5M GB3BV
2024-06-26 06:07:58MØWTX*****E06AR GB3BV
2024-06-25 21:59:27ADØAB-JAME*****FALtA GB3BV
2024-06-25 21:57:13KØDZX-DAVE*****FAXVB GB3BV
2024-06-25 21:45:43KQ7MLT28054EB8o8 GB3BV
2024-06-25 21:25:53KBØLSM*****FCDU0 GB3BV
2024-06-25 21:25:46N3UPALL GB3BV
2024-06-25 21:05:25ADØNQ*****E0bUm GB3BV
2024-06-25 16:40:50GØRLA*****HF35X GB3BV
2024-06-25 12:11:32M7SMI-ADAM41893F0Pdu GB3BV
2024-06-25 10:01:10M7DMS*****G0pAS GB3BV
2024-06-25 08:04:29GØVLJ-GARY********** GB3BV
2024-06-24 22:38:37GD8BUE*****H5R2W GB3BV
2024-06-24 22:17:04KD9WDU/KEI28054FB1pW GB3BV
2024-06-24 22:13:55WØRLM-ROB*****FA2xJ GB3BV
2024-06-24 22:11:49KM5TC*****HF6JZ GB3BV
2024-06-24 22:09:46KFØQMI*****FA1kT GB3BV
2024-06-24 22:09:33N3GTH-NICK*****HFSTX GB3BV
2024-06-24 21:43:38KC1TIBALL GB3BV
2024-06-24 21:41:09WØFH-ECHOL*****F5NNr GB3BV
2024-06-24 21:38:00KC9MIJ/JAS*****F0Z03 GB3BV
2024-06-24 21:24:32NN6EE*****F0FyR GB3BV
2024-06-24 21:22:27LU6EAUALL GB3BV
2024-06-24 12:40:53G6IMQ-PHIL41893EBX3H GB3BV
2024-06-23 14:19:07GØOFC*****HFRHB GB3BV
2024-06-23 13:38:17G6MNL/TONYALL GB3BV
2024-06-23 12:33:58G8IKP-JOHN*****F0IZp GB3BV
2024-06-23 09:12:09G1WXC*****H6HCL GB3BV
2024-06-22 21:33:35JI3IBK/3ØØ28054FALGo GB3BV
2024-06-22 21:33:24KJ4VO-MARK*****H5HIT GB3BV
2024-06-22 21:28:04K9COP*****H6TOU GB3BV
2024-06-22 21:22:03KCØSIQALL GB3BV
2024-06-22 19:35:43WB3GPYALL GB3BV
2024-06-22 18:27:41MØKJX*****FCUZA GB3BV
2024-06-22 11:26:04G1VQV-FT7Ø*****H6LR6 GB3BV
2024-06-22 11:23:41G1LIZ*****H5DIH GB3BV
2024-06-22 00:34:11M1PVF/M*****H5DSN GB3BV
2024-06-21 21:48:44N5AWB-HANK*****FAUQU GB3BV
2024-06-21 21:47:41WA2PRNALL GB3BV
2024-06-21 21:45:30NU5MC*****G03QE GB3BV
2024-06-21 21:43:49KC2CVJ28054EBZgV GB3BV
2024-06-21 21:37:07N9OVR32453H6DF9 GB3BV
2024-06-21 21:33:33KK7SID*****H69OB GB3BV
2024-06-21 21:32:44NX1G-STEVE28054FCGW6 GB3BV
2024-06-21 21:28:34K6CLAALL GB3BV
2024-06-21 15:54:18M7GGZ-GREG*****FC5K9 GB3BV
2024-06-21 12:33:14N1BSBALL GB3BV
2024-06-21 10:44:19MØXDR41893F0KpJ GB3BV
2024-06-21 10:35:12G3EWE-MIKE*****FCU7u GB3BV
2024-06-21 10:33:38G3EWr-MIKE*****FCU7u GB3BV
2024-06-21 08:38:49KO4OIBALL GB3BV
2024-06-21 08:24:23G4RQU*****FCh0s GB3BV
2024-06-20 22:42:03GD8BUE/IAN*****F5fli GB3BV
2024-06-20 22:17:27M7ARW/DAVE41893G0Ef8 GB3BV
2024-06-20 21:32:05GW1WRV*****H57R8 GB3BV
2024-06-20 19:10:09G3WYW-PAUL41893H5399 GB3BV
2024-06-20 18:40:42PDØPNA*****FARUn GB3BV
2024-06-20 15:48:42GW1WRV-ROYALL GB3BV
2024-06-20 09:30:59ZL2BEZALL GB3BV
2024-06-20 08:30:50MØKKA*****F0oFb GB3BV
2024-06-19 21:47:21G1AGTALL GB3BV
2024-06-19 20:47:30G1BHM*****EBNwx GB3BV
2024-06-19 18:01:582EØIYOALL GB3BV
2024-06-19 11:26:11G1ZRN*****F0WHw GB3BV
2024-06-19 10:28:362EØWDSALL GB3BV
2024-06-19 10:27:38DL4FCTALL GB3BV
2024-06-19 10:21:22G7FTNALL GB3BV
2024-06-19 10:08:57MI6OIGALL GB3BV
2024-06-19 10:06:34G8LMYALL GB3BV
2024-06-19 09:57:18G7LMYALL GB3BV
2024-06-19 09:52:062MØINEALL GB3BV
2024-06-19 09:47:19MB6ERALL GB3BV
2024-06-19 08:07:52GØWEB-ROY*****EBDx7 GB3BV
2024-06-18 17:47:21VE3PZ*****H5DFF GB3BV
2024-06-18 16:00:00MI7ABUALL GB3BV
2024-06-18 15:55:17MM7GMWALL GB3BV
2024-06-18 14:33:12MØDUU*****H53OY GB3BV
2024-06-17 16:50:09G4XVW*****FCIcV GB3BV
2024-06-17 16:08:10G6YRK*****E58Ew GB3BV
2024-06-17 12:47:01GW6YMS41893F5Fl2 GB3BV
2024-06-17 11:11:57MØSWL*****F0TaI GB3BV
2024-06-17 10:29:05G7DIR41893G0iG1 GB3BV
2024-06-16 19:00:20G8TPM*****H62RE GB3BV
2024-06-16 18:00:36G4IYT/MATT*****FBQIk GB3BV
2024-06-16 17:40:172EØLNEALL GB3BV
2024-06-16 15:52:492EØOGR*****FAbo5 GB3BV
2024-06-16 11:39:272EØXFI41893EB5V8 GB3BV
2024-06-16 10:52:25MØMZF-JASN41893H5O2H GB3BV
2024-06-16 05:25:57KM6OSLALL GB3BV
2024-06-16 01:42:25W1UHFALL GB3BV
2024-06-15 21:00:57M6FEJ/ANDY41893G0b0j GB3BV
2024-06-15 18:43:062E1HWEALL GB3BV
2024-06-15 18:41:16M7DMBALL GB3BV
2024-06-15 15:49:18G4YNT-MART*****G0Myw GB3BV
2024-06-15 15:35:46M5RPTALL GB3BV
2024-06-15 13:47:14MW7ARE*****F0WHw GB3BV
2024-06-15 10:41:49EA5IZO*****H53DS GB3BV
2024-06-15 10:41:40EA7KNK41729H6T3T GB3BV
2024-06-15 10:40:57EA5JAV41729EBJ2V GB3BV
2024-06-15 10:39:01MMØGHMALL GB3BV
2024-06-15 10:26:04MØPLZ*****G0I0y GB3BV
2024-06-15 10:06:58GØBVD-PHIL*****F07JW GB3BV
2024-06-14 20:26:48KO4JNF41893FA3DK GB3BV
2024-06-14 16:14:45G4IYTALL GB3BV
2024-06-14 15:18:17KI5MBH*****FAkTc GB3BV
2024-06-14 13:44:20IK6BBG/3ØØ21080FANyt GB3BV
2024-06-14 12:48:50G4KXQ*****FBHCV GB3BV
2024-06-14 12:29:44M1ALY41893F5fPS GB3BV
2024-06-14 11:23:05GØEOBALL GB3BV
2024-06-14 11:17:25G7NIR*****EBcFN GB3BV
2024-06-14 10:22:08MØEDY/EDDY41893F0YFw GB3BV
2024-06-14 09:58:57VK3SKT28054FAgFb GB3BV
2024-06-14 09:58:44KØYOU-DON*****H6QFO GB3BV
2024-06-13 16:12:09W3LUXALL GB3BV
2024-06-13 16:11:522W1FJG-ADE*****FAYK2 GB3BV
2024-06-13 16:11:42M1DOZ*****EAHu4 GB3BV
2024-06-12 22:47:33G8HXT-PAUL41893FA4FC GB3BV
2024-06-12 16:50:332EØKCL*****F0VhD GB3BV
2024-06-12 16:46:34KX4YZALL GB3BV
2024-06-12 16:44:262EØKCL/M*****E5VDs GB3BV
2024-06-12 15:33:58WDØEDO*****F05Ou GB3BV
2024-06-12 15:26:10K1KHJ*****G08DW GB3BV
2024-06-12 15:23:22KM4TAS*****H6TAK GB3BV
2024-06-12 14:36:05G7BPI-KRIS*****FBfhb GB3BV
2024-06-12 09:32:13M7DFRALL GB3BV
2024-06-12 09:18:08M7FPH*****H67AW GB3BV
2024-06-12 08:39:13G8SSLALL GB3BV
2024-06-12 01:08:57N4WFFALL GB3BV
2024-06-12 00:47:13W5GIFALL GB3BV
2024-06-11 19:41:59M7GGZ*****E5Szm GB3BV
2024-06-11 17:58:22KI5VOQALL GB3BV
2024-06-11 17:56:22MW7FKA28054FASTu GB3BV
2024-06-11 17:47:08KB2IDX-DRP*****G0H4Y GB3BV
2024-06-11 17:09:06W2NED*****FB8PI GB3BV
2024-06-11 17:09:00VA2TOZALL GB3BV
2024-06-11 17:00:212EØYGM-MAT41893H5FI9 GB3BV
2024-06-11 15:10:31EA7JZP*****E5Szm GB3BV
2024-06-11 14:35:22W8MKHALL GB3BV
2024-06-10 19:04:46MW7FTO*****E5Szm GB3BV
2024-06-10 11:16:41G3TDJ*****E5Szm GB3BV
2024-06-10 08:45:17A41KLALL GB3BV
2024-06-10 07:08:23VK5AAD*****H6SIJ GB3BV
2024-06-10 07:02:562EØAWO-KEIALL GB3BV
2024-06-10 06:46:21GØBCU*****H6TNQ GB3BV
2024-06-10 06:26:57MØHYLALL MØHYL
2024-06-09 23:05:20K6FED*****E5Szm GB3BV
2024-06-09 20:18:51KD8GRN*****F0Rpr GB3BV
2024-06-09 20:18:42W8OF*****H59OC GB3BV
2024-06-09 20:16:19N8DHW-DAVE*****EB7X3 GB3BV
2024-06-09 19:47:29KZ4ANALL GB3BV
2024-06-09 17:45:10KCØGGA*****FA5m5 GB3BV
2024-06-09 17:41:25WAØREALL GB3BV
2024-06-09 17:33:47KFØIHE*****H6L4O GB3BV
2024-06-09 16:57:56MØVTC41893EB3Td GB3BV
2024-06-09 15:26:412EØLHP*****FCdF3 GB3BV
2024-06-09 15:26:34MØABI*****G0OOp GB3BV
2024-06-08 23:20:53KBØPWPALL GB3BV
2024-06-08 23:17:43NØCMT/ADAM*****FAPZZ GB3BV
2024-06-08 23:14:38N4JTO32453H6QKN GB3BV
2024-06-08 22:45:46KP3JDALL GB3BV
2024-06-08 21:44:23G4PEK*****E5Szm GB3BV
2024-06-08 19:43:51HB9HKK-1ØØ28054F5WP5 GB3BV
2024-06-08 19:43:31KQ4CFOALL GB3BV
2024-06-08 19:42:33KEØVDYALL GB3BV
2024-06-08 19:23:02EA5IOO*****H5SCB GB3BV
2024-06-08 19:18:00M7KGL66757G0jqL GB3BV
2024-06-08 19:10:14KCØKW-JERY*****F0gA7 GB3BV
2024-06-08 19:09:55KAØNRZ*****F0Sct GB3BV
2024-06-08 19:09:11VE5RH/CDN*****EAEIw GB3BV
2024-06-08 19:07:12KC1QMS28054H6L0L GB3BV
2024-06-08 18:55:33K9UAV-DON28054F08Zl GB3BV
2024-06-08 18:37:22CS7BDH/3ØØ*****FAY7o GB3BV
2024-06-08 15:23:382EØIXJ*****H6E10 GB3BV
2024-06-08 13:30:58GØJMS41893F0fDc GB3BV
2024-06-08 11:53:01M3OPW IDALL GB3BV
2024-06-08 07:43:43GØRBA*****E5Szm GB3BV
2024-06-08 07:42:012EØUDPALL GB3BV
2024-06-07 22:28:37KD9DXT-KEV*****H6TGH GB3BV
2024-06-07 22:27:31DO2VK*****EBcJV GB3BV
2024-06-07 22:27:00KE8ZJOALL GB3BV
2024-06-07 22:25:07KK7DQT*****EBotK GB3BV
2024-06-07 22:22:33KA4USA28054G0cUR GB3BV
2024-06-07 22:21:09JK2XKE*****FCNwf GB3BV
2024-06-07 22:18:55KFØJDG*****FBUqf GB3BV
2024-06-07 22:14:29KBØBBQ/BIL*****FC0Jx GB3BV
2024-06-07 22:07:44KDØYEY-DIA*****F5HVP GB3BV
2024-06-07 21:59:04VE5RH*****FAEAH GB3BV
2024-06-07 17:21:24M1NCR*****F059K GB3BV
2024-06-07 17:08:08G4PMG/MARTALL GB3BV
2024-06-07 16:04:31KB2URT41893EAN29 GB3BV
2024-06-07 14:43:12M7GHB*****EBSvf GB3BV
2024-06-07 12:36:19G1OQG-DAVE41893FC6jo GB3BV
2024-06-07 10:53:30G4XYE*****EBGQq GB3BV
2024-06-07 10:19:43M3BWF/M87137F02Ca GB3BV
2024-06-06 22:13:18WØSUN*****F0iqc GB3BV
2024-06-06 22:12:33WAØJGT*****H55LS GB3BV
2024-06-06 22:00:34VE5AAS-ROB*****EBNhS GB3BV
2024-06-06 21:48:17NØWWT/TOM*****FA3J9 GB3BV
2024-06-06 21:27:43W9NJP-JIM28054G0f4e GB3BV
2024-06-06 21:27:37N9CQALL GB3BV
2024-06-06 19:25:15M1AEG41893F5cTS GB3BV
2024-06-06 17:25:54GD4SVD*****EBKvS GB3BV
2024-06-06 13:15:34M1HOGALL GB3BV
2024-06-06 11:37:18M7MFSALL GB3BV
2024-06-06 11:22:142EØXFU*****E5Szm GB3BV
2024-06-06 11:15:56G6YIQ-JEFF*****F07zD GB3BV
2024-06-06 11:14:44ON4LGYALL GB3BV
2024-06-06 09:00:04M7LBI-IAN44222G0KU9 GB3BV
2024-06-06 00:02:38M7NGY-SEAN41893EB9B3 GB3BV
2024-06-05 18:38:44G6JVT*****H5T5N GB3BV
2024-06-05 14:20:27N9WSQ*****F5hqH GB3BV
2024-06-05 14:14:17MM3TWAALL GB3BV
2024-06-05 14:12:35KO4PF*****H6NSX GB3BV
2024-06-05 12:58:40PP8CP*****E5Szm GB3BV
2024-06-05 12:50:46GØTKV41893EBRbC GB3BV
2024-06-05 12:03:47M3OPWALL GB3BV
2024-06-05 07:59:05VK3AWE-SIM*****H5NFQ GB3BV
2024-06-04 18:16:08GØAMO*****F0JT6 GB3BV
2024-06-04 18:15:222EØZBE*****F07Xw GB3BV
2024-06-04 16:02:32MW7SMA*****EAfu3 GB3BV
2024-06-04 14:01:06M6CCP*****FCIoJ GB3BV
2024-06-04 09:36:27MØFRH*****EBTSK GB3BV
2024-06-03 22:08:50G6LUUALL GB3BV
2024-06-03 21:47:54KFØJRH*****FBDif GB3BV
2024-06-03 21:31:44WØKVZ/VAIL*****FAhM0 GB3BV
2024-06-03 21:22:12K6UDA-BOB*****F0Lze GB3BV
2024-06-03 18:37:37G5PIR41893FAITt GB3BV
2024-06-03 18:03:08M7FDU*****FCQvk GB3BV
2024-06-03 17:51:52GD8BUE-IAN*****H5R2W GB3BV
2024-06-03 11:21:11G4XTZALL G4XTZ
2024-06-03 10:58:17GØVNP/BOB*****EAUNk GB3BV
2024-06-03 10:11:36M7WLL*****FAXFQ GB3BV
2024-06-03 07:14:39JA1WLQ-3ØØ*****FAKwD GB3BV
2024-06-03 06:26:22GØLNIALL GB3BV
2024-06-02 23:45:03NN4CALL GB3BV
2024-06-02 16:11:04G4PZKALL GB3BV
2024-06-02 12:51:12WJ8BALL GB3BV
2024-06-02 12:12:53M6NVO-NDALL GB3BV
2024-06-02 10:37:26GØOANALL GØOAN
2024-06-02 10:11:47GØKBMALL MB6ER
2024-06-02 07:08:412EØAWP-DI*****FAgwU GB3BV
2024-06-02 06:59:48G1HSM-LEONALL GB3BV
2024-06-02 06:57:342MØJVR*****E5Ng8 GB3BV
2024-06-02 06:29:08G6EOY*****H5RJC GB3BV
2024-06-01 22:00:50M6FWV-ROG*****F5KSW GB3BV
2024-06-01 18:22:21KB5VROALL GB3BV
2024-06-01 14:49:58MØYFMALL GB3BV
2024-06-01 14:45:07M7XFD*****EB5V8 GB3BV
2024-06-01 13:21:57G8BAL*****H6PUD GB3BV
2024-06-01 13:15:26MØKLGALL GB3BV
2024-06-01 12:50:46G6IJKG6IJK GB3BV
2024-06-01 12:50:20G3WYW41893E5HUm GB3BV
2024-06-01 10:51:44M1AVB*****EB2sQ GB3BV
2024-06-01 09:43:32MØZPZ*****H5IAG GB3BV
2024-06-01 09:11:33GWØTAU*****E5Szm GB3BV
2024-06-01 09:11:13MW6JUQ*****G0817 GB3BV
2024-06-01 08:49:05GØIUEALL GB3BV
2024-06-01 04:19:07W4DBGALL GB3BV
2024-06-01 00:32:01KK7FHU41893FAW3k GB3BV
2024-05-31 21:59:49W2FAALL GB3BV
2024-05-31 21:55:13N3JPP/JOHN*****F5e0F GB3BV
2024-05-31 21:55:08WØKPH/KAT32453EBDUj GB3BV
2024-05-31 18:47:10M7FTIALL M7FTI
2024-05-31 17:35:21KB4VSP32453E5pxY GB3BV
2024-05-31 17:34:30W3DCT-JIM32453F03ya GB3BV
2024-05-31 12:01:18JO6XTM28054EBoRS GB3BV
2024-05-31 11:54:01YG3BRBALL GB3BV
2024-05-31 11:52:18KO6QT28054EB3hY GB3BV
2024-05-31 11:25:01KB9BUGALL GB3BV
2024-05-31 11:10:26GØBMG/991A*****G0oqF GB3BV
2024-05-30 20:17:25KEØSHD*****H6NUI GB3BV
2024-05-30 20:08:29KBØNWTALL GB3BV
2024-05-30 19:47:18G4XIB*****EBQhS GB3BV
2024-05-30 18:23:49M7DIQ-RAY*****G0gep GB3BV
2024-05-30 18:01:55KZ4JON-JON*****F5buO GB3BV
2024-05-30 18:01:18KC9CVN*****H0C4C GB3BV
2024-05-30 06:13:04G5CTX44222FCHC8 GB3BV
2024-05-29 15:21:55G8BAL-CHRS*****G0LR1 GB3BV
2024-05-29 14:44:26EA5IQA*****H5DGV GB3BV
2024-05-29 09:32:36KB9MQDALL GB3BV
2024-05-29 09:32:15JA2SYJALL GB3BV
2024-05-29 09:17:51GMØMRJALL GB3BV
2024-05-29 02:07:47VK3TVALL GB3BV
2024-05-28 19:24:262EØSRO*****FCIG6 GB3BV
2024-05-28 16:59:35MØLTP*****E5Szm GB3BV
2024-05-28 14:54:38G4WLI*****F56Qv GB3BV
2024-05-28 14:47:312WØFFN*****H6ED8 GB3BV
2024-05-28 14:08:59G4VYC-VIC41893G0jaS GB3BV
2024-05-28 13:48:41KEØDSV DAV*****FA4R0 GB3BV
2024-05-28 13:46:09KDØDSA*****G0OSm GB3BV
2024-05-28 13:36:42G7MRJ-NDALL GB3BV
2024-05-28 12:14:28W3XPTALL GB3BV
2024-05-28 11:25:52G8NGR/MIKE*****FCBMQ GB3BV
2024-05-28 08:50:57GØLGFALL GB3BV
2024-05-27 19:05:09G3GFK*****F56nu GB3BV
2024-05-27 18:45:58KO4DSPALL GB3BV
2024-05-27 17:00:04GØGGU*****FCR3j GB3BV
2024-05-27 16:27:18M7BON*****E5Szm GB3BV
2024-05-27 16:04:25GØRDH-BRI*****FADu0 GB3BV
2024-05-27 16:03:43SM7MDO*****EBRgB GB3BV
2024-05-27 15:59:23ABØWA*****EBAgv GB3BV
2024-05-27 15:36:17NØGIYALL GB3BV
2024-05-27 15:33:53JH6EYL20610FApQF GB3BV
2024-05-27 15:29:21KØBDG28054F08Ju GB3BV
2024-05-27 15:22:35GM1FNXALL GB3BV
2024-05-27 15:18:08WØGX-GEORG*****EB5W9 GB3BV
2024-05-27 15:06:51W5FLY*****F0eqe GB3BV
2024-05-27 14:03:202EØCPX*****EBXKP GB3BV
2024-05-27 08:28:19GØJMS-MIN*****F01Am GB3BV
2024-05-27 02:46:53KE4LKU-7*****EAjiB GB3BV
2024-05-26 21:33:27M6VRO*****H5NNP GB3BV
2024-05-26 17:20:40G4CCC*****EA5u2 GB3BV
2024-05-26 10:03:472EØULHALL GB3BV
2024-05-26 10:01:24G8WBOALL GB3BV
2024-05-26 09:44:06GM1ROM-7Ø*****H5GIV GB3BV
2024-05-25 21:22:39KFØOWBALL GB3BV
2024-05-25 19:30:46MØJZX*****E5AG9 GB3BV
2024-05-25 12:10:46JA1WLQ-5D*****EBmH0 GB3BV
2024-05-25 08:51:04ON3ENW41893FCUSm GB3BV
2024-05-25 05:41:49GØCIQ41893H5TGQ GB3BV
2024-05-24 23:13:22M6GCHALL GB3BV
2024-05-24 23:13:09M7IDK41893F0jhf GB3BV
2024-05-24 21:43:33WØKVZALL GB3BV
2024-05-24 21:42:42KE3GRO*****F5StE GB3BV
2024-05-24 21:42:39N5LZY*****FCGBQ GB3BV
2024-05-24 21:35:11K4JCB*****FAi6E GB3BV
2024-05-24 21:31:14K7GVB*****F0B9P GB3BV
2024-05-24 19:12:272EØSHYALL GB3BV
2024-05-24 14:32:33G8OTZALL MB6ER
2024-05-23 22:22:14VE9GP*****H66CS GB3BV
2024-05-23 20:21:21M6HLU*****E5Szm GB3BV
2024-05-23 18:25:54KQ4PJM*****H54T7 GB3BV
2024-05-23 18:24:18N5CSU-RICHALL GB3BV
2024-05-23 10:10:11G4MYS-ANDYALL GB3BV
2024-05-23 07:48:03MØZSU*****H5F12 GB3BV
2024-05-22 20:23:07KQ4BEA-PAT28054F0214 GB3BV
2024-05-22 20:22:53KB4WGAALL GB3BV
2024-05-22 15:04:442EØDCEALL GB3BV
2024-05-22 13:59:20GØNIF*****E5Szm GB3BV
2024-05-22 12:46:01M6KCIALL GB3BV
2024-05-22 12:44:15M7MEEALL GB3BV
2024-05-22 12:23:187K1UGA*****FAGr7 GB3BV
2024-05-22 12:06:02WQØXALL GB3BV
2024-05-22 12:02:01VE3SIZ21080FCWg9 GB3BV
2024-05-22 11:44:16M1ESMALL M1ESM
2024-05-22 10:55:58M6GVSALL GB3BV
2024-05-22 10:55:10M7MVHALL GB3BV
2024-05-21 21:15:27KFØNVJ28054G0ejZ GB3BV
2024-05-21 21:13:46VE3CVLALL GB3BV
2024-05-21 19:21:44M7GTM/GAVN*****G08Id GB3BV
2024-05-21 16:05:36G1WVS41893E5kbJ GB3BV
2024-05-21 11:13:08KA9GOUALL GB3BV
2024-05-21 09:45:11MØJGK41893F0dw9 GB3BV
2024-05-21 08:57:15VK2MFW*****FAAnW GB3BV
2024-05-21 07:19:51MW6HDV44222E5PYW GB3BV
2024-05-20 21:40:25KI4BGY*****EBoGQ GB3BV
2024-05-20 21:38:36KD9DXT*****H6TGH GB3BV
2024-05-20 21:36:56K1RC-JOHN*****EB9hF GB3BV
2024-05-20 21:32:19K4XJ32453EBdV7 GB3BV
2024-05-20 21:18:27KBØBBQ-BIL*****EAhaQ GB3BV
2024-05-20 21:18:06KO4AXLALL GB3BV
2024-05-20 21:16:46KQ4PXX*****FAWk8 GB3BV
2024-05-20 19:17:46G8TMH*****H6U10 GB3BV
2024-05-20 17:02:01G8TPXALL GB3BV
2024-05-20 13:25:03G1NRL*****E5Szm GB3BV
2024-05-20 09:55:14M7DVP-DAVEALL GB3BV
2024-05-20 05:55:54M7PMEALL GB3BV
2024-05-20 05:48:092EØTSYALL GB3BV
2024-05-19 17:22:38GØSZI*****F0Afj GB3BV
2024-05-19 16:49:26G6EXF41893FCHYL GB3BV
2024-05-19 16:26:58MWØAXA41893H6AS2 GB3BV
2024-05-19 15:16:02G4RJA41893G0HQN GB3BV
2024-05-19 12:57:50G8FXC/MM*****G0e6v GB3BV
2024-05-19 11:52:34EA8DFCALL GB3BV
2024-05-19 10:02:50G4XRR*****E5Szm GB3BV
2024-05-19 09:10:15MØFRH-IAN*****G0aQ4 GB3BV
2024-05-19 06:28:41KN6FKW*****EBoTA GB3BV
2024-05-19 05:56:56WW4SCALL GB3BV
2024-05-19 05:56:15VK6UMH*****FC3fT GB3BV
2024-05-19 05:40:30KC9LRBALL GB3BV
2024-05-18 22:39:03M6CMG-MICK41893FA3XK GB3BV
2024-05-18 13:04:27G4XUT*****EADiG GB3BV
2024-05-18 10:49:52M7GKMALL GB3BV
2024-05-18 10:27:41SP3APW41893FBkae GB3BV
2024-05-17 22:32:58M7JIL*****G0nAr GB3BV
2024-05-17 18:54:552EØSBH41893EBBp2 GB3BV
2024-05-17 17:15:35G7AFT/M*****F0VC6 GB3BV
2024-05-17 15:59:18MØDYVALL GB3BV
2024-05-17 14:10:48G8DLX*****EA2Zy GB3BV
2024-05-17 13:42:52MØVVX-JON*****FCbH7 GB3BV
2024-05-17 11:03:17M3YBFALL GB3BV
2024-05-17 10:53:26GØSRZALL GB3BV
2024-05-17 08:24:52G8FXC*****FCCr8 GB3BV
Last Reload 2024-07-16, 01:57:49 (UTC) | Need help? Email M7SMI